Helyi értékek listája

A Karcagi Értéktárba felvett helyi értékek listája

  

- Református oktatás karcagi hagyományai

 

- A karcagi származású keletkutatók életműve

- Györffy István néprajzkutató életműve

- Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekasmester munkássága

- Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész életműve

- ifj. F. Szabó Mihály fazekas, a Népművészet Mestere életműve

- Sz. Nagy István fazekas, a Népművészet Mestere életműve

- Tóth István Gránátalma-díjas fazekasmester munkássága

- Körmendi Lajos József Attila-díjas író munkássága

- A karcagi vertcsipke

- A kunhímzés

- A karcagi Városháza

- A Gál-féle szélmalom

- A villanymalom

- A kunsági fedeles kapu

- A Kecskeri puszta

- A Bereki gyógyvíz

- A zártkertek

- „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program

- A karcagi birkapörkölt főzési hagyományai

- A karcagi ferdinánd

- A karcagi szilvapálinka


- A karcagi májas (csepleszes) hurka készítése

Karcagi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

K i v o n a t

Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának

2016. június 20-i kihelyezett ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

105/2016. (VI. 20.) OKSB sz. h a t á r o z a t

a Karcagi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 3. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a határozat melléklete szerint elfogadja a Karcagi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a határozat melléklete).

 

105/2016. (VI. 20.) OKSB sz.h a t á r o z a t melléklete

 

KARCAGI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 3. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Karcagi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Karcagi Értéktár Bizottság

 2. A bizottság székhelye: 5300 Karcag, Kálvin utca 4.

 3. A bizottság létszáma: 5 fő

 4. A bizottság tagjainak névsora: Dr. Bartha Júlia

                                                               Dr. Nagy Molnár Miklós

                                                               Györfi Sándor

                                                               Pintér Zoltán Árpád

                                                               Szathmári Lajosné

 

II.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

 

 1. A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak azonosítása és rendszerezése, a következő szakterületenkénti kategóriák szerint:

 1. agrár- és élelmiszergazdaság,

 2. egészség és életmód,

 3. épített környezet,

 4. ipari és műszaki megoldások,

 5. kulturális örökség,

 6. sport,

 7. természeti környezet,

 8. turizmus és vendéglátás.

 

2. A bizottság döntést hoz a települési értéktárba történő felvételről, valamint a magasabb szintű értéktárakba történő javaslattételről.

3. A bizottság a fenti kategóriákban a Korm. rendelet mellékleteit képező adatlapokon teszi meg javaslatait az értéktárba történő felvételre.

 

 

III.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

 

 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.

 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és júliusában) tartja.

 3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak.

 4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.

 5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.karcagimuzeum.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.

 6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.

 7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

 

IV.

A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

 

 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.

 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.

 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.

 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

 

V.

 

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

 

 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.

 2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.

 3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

 4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a KÉBH (Karcagi Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.

 5. A bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.

VI.

A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

 

 1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

 1. az ülés időpontját és helyét,

 2. a jelenlévők nevét,

 3. a tárgyalt napirendi pontokat,

 4. a tanácskozás lényegét,

 5. a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,

 6. a szavazás számszerű eredményét és

 7. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

 1. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,

b) az írásban benyújtott kiegészítés,

c) a jelenléti ív.

 

VII.

 

A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Györffy István Nagykun Múzeum biztosítja.

 

VIII.

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.

 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

 

IX.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 275/2013. (XI. 27.) „kt.” számú határozat a Karcagi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályát veszti.

 

 

 

Karcag, 2016. május 30.